Bausch Health Poland Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
NIP 8133676203,

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy
2020

Realizując obowiązek wynikający z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bausch Health Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (BHP, Spółka) przedstawia wymagane informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020:

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Spółka posiada procedury i oparte na codziennej praktyce procesy umożliwiające zarządzanie i właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W zakresie bieżącej praktyki, Spółka realizuje procesy gwarantujące dochowanie należytej staranności, a w szczególności:

 • Weryfikuje dane dotyczące kontrahentów, a w tym:
  • występowanie rachunku bankowego na białej liście lub / i weryfikuje prawidłowość rachunku bankowego z kontrahentem
  • rejestrację kontrahenta jako podatnika podatku VAT w Polsce
  • rejestrację kontrahenta UE jako podatnika VAT UE
 • Kompletuje dokumentację dotyczącą WDT i exportu, umożliwiającą prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT
 • Weryfikuje transakcje zakupowe z nierezydentami pod kątem występowania podatku
  u źródła, a w tym:
  • Analizuje transakcje pod kątem występowania obowiązku podatkowego
  • Analizuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Gromadzi dokumentację, a w szczególności certyfikaty rezydencji i oświadczenia odbiorcy płatności dotyczące okoliczności związanych z płatnością i statusu podatkowego odbiorcy

Ponadto Spółka posiada procedury i regulaminy, w tym m. in.:

 • Procedury korporacyjne SOX (Sarbanes Oxley Compliance), na bazie których wdrożone
  są punkty kontrolne zapewniające prawidłowość procesów i kompletność zapisów księgowych, m.in.:
  • Procedura uzgodnienia sald
  • Procedura sprawozdawczości finansowej, konsolidacji i zamknięcia ksiąg, księgowości, a w szczególności harmonogram zamknięcia miesiąca, zapewniający, że wszystkie dokumenty są zaksięgowane, podatki zaksięgowane, konta rozliczone
  • Procedura środków trwałych
  • Procedura zapasów
  • Procedura płac
  • Procedura wydatków marketingowych
  • Procedura procesu P2P
  • Procedura treasury
  • Procedura Phishing
 • Procedury wewnętrzne, które umożliwiają prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, m. in.:
  • Polityka Aktywności Marketingowych
  • Procedura zawierania umów zawierająca dokument CAF (CONTRACT APPROVAL FORM) wymagany przy zawieraniu każdej umowy
  • Procedura i polityka samochodowa
  • Procedura Akceptacja i rozliczanie wydatków służbowych
  • Procedura dotycząca procesu użytkowania i rozliczania sprzętu służbowego
  • Procedura Zakupowa
 • Procedurę MDR, na którą składają się:
  • Ramowa procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, oraz
  • Instrukcja MDR

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2020 r. Spółka nie realizowała form dobrowolnej współpracy z organami KAS. Spółka w szczególności nie zawierała umów współdziałania, uprzednich porozumień cenowych ani nie występowała o wydanie opinii zabezpieczających.

2. Informacje:

a) odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka prowadzi w Polsce aktywną działalność gospodarczą i jest polskim rezydentem podatkowym.

W ramach ciążących na niej obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego, w 2020 roku Spółka odprowadzała:

 • jako podatnik:
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług
  • cło
 • jako płatnik:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz
  • podatek dochodowy od osób prawnych (podatek u źródła - WHT)

W związku z ciążącymi na niej, jako podatniku i płatniku, obowiązkami podatkowymi, Spółka składała wymagane prawem deklaracje, zeznania oraz informacje podatkowe a także przygotowywała wymagane dokumentacje (np. dokumentacja cen transferowych).

Wdrożone przez Spółkę procedury i procesy oraz kompetentny zespół umożliwiły Spółce rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

b) o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa wart. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

W 2020 roku Spółka przekazała Szefowi KAS:

- sześć informacji o schemacie podatkowych (MDR-1) – wszystkie dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych,

- osiem informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) – wszystkie dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

Podmiot

Kraj siedziby

Typ transakcji

Wartość transakcji

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Niemcy

Zakupy produktów

89 074 038,52 pln

Bausch Health Ireland Limited

Irlandia

Zakup produktów

706 585 258,37 pln

Bausch Health LLC

Rosja

Sprzedaż produktów

119 683 235,18 pln

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Projekt Racjonalizacji Struktury Grupy [Legal Entities Rationalization Project /LER]:

W ramach prowadzonego w Grupie Bausch Health globalnego projektu LER mającego na celu zmniejszenie liczby podmiotów należących do Grupy, dokonane zostały poniższe działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki i/lub jej podmiotów powiązanych:

 • likwidacja Valeant sp. z o.o. Europe sp.j., której większościowym wspólnikiem była Spółka – z uwagi na eliminację podmiotu zaprzestana została jego działalność, a co za tym idzie Spółka nie osiąga już przychodów z tej działalności, które podlegałyby opodatkowaniu;
 • zmiany wierzyciela z tytułu zobowiązań wekslowych z których dłużnikiem jest BHP – weksle zostały przeniesione z podmiotu węgierskiego na podmioty polskie, w konsekwencji w momencie uregulowania odsetek naliczonych na wekslach Spółka wypłacając je do podmiotu polskiego, a nie węgierskiego, nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła (10%); jednocześnie jednak w momencie otrzymania odsetek przez polskich wierzycieli dochód odsetkowy zostanie włączone do podstawy opodatkowania polskich spółek (19%).

Wydzielenie biznesu okulistycznego [Spin-off]

W ramach globalnego projektu Grupy (Spin off) mającego na celu wyodrębnienie w jej ramach dwóch pionów gospodarczych (ogłoszenie planu wdrożenia Projektu miało miejsce 6 sierpnia 2020 r.) zaplanowany został podział przez wydzielenie w ramach BHP części jej działalności i przeniesienie jej na nowy podmiot gospodarczy należący do Grupy. Pierwszym etapem procesu było wydzielenie w ramach Spółki Pionu Działalności Okulistycznej i Pionu Zdywersyfikowanej Działalności Farmaceutycznej (z których oba tworzą zorganizowane części przedsiębiorstwa) oraz alokowanie do nich odpowiednich zasobów ludzkich oraz rzeczowych umożliwiających samodzielne prowadzenie ich działalności. Prace nad wydzieleniem biznesu rozpoczęto w 2020, a kroki prawne wdrożone zostały w roku 2021.

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:

Spółka nie składa takich wniosków.

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:  Spółka nie składa takich wniosków

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług: Spółka nie składa takich wniosków.

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.14):

Spółka nie składa takich wniosków.

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.